Author Topic: Laugh'o topic  (Read 47995 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline BrasZoran

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 378
 • Karma: +5/-1
Re: Laugh'o topic
« Reply #360 on: January 29, 2014, 02:15:38 PM »
  :troll

Offline BrasZoran

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 378
 • Karma: +5/-1
Re: Laugh'o topic
« Reply #361 on: March 11, 2014, 08:35:55 PM »

Offline BrasZoran

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 378
 • Karma: +5/-1
Re: Laugh'o topic
« Reply #362 on: March 22, 2014, 09:38:52 AM »

Offline oXLR8Ro

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 476
 • Karma: +13/-1
Re: Laugh'o topic
« Reply #363 on: April 12, 2014, 10:43:08 PM »

Offline Хлеб Тонус

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 453
 • Karma: +1/-1341
Re: Laugh'o topic
« Reply #364 on: April 15, 2014, 09:00:30 AM »
Uvodna rec
Clanovi klana imaju prava i obaveze koji su bliže odredeni Pravilnikom klana. Snaga klana je u njegovom clanstvu i brojnosti i zato se prema svakom clanu odnosimo sa dužnim poštovanjem. Jedna od najvažnijih nasledenih tekovina klana je Skupština klana koja ima pravo da postavlja i smenjuje vodstvo klana (Konzilijum) putem izbora ili drugim mehanizmima uspostavljenim ovim Pravilnikom

Pravilnik klana
I Opšte odredbe
Clan 1.
Klan >4S_SQUAD< sacinjavaju clanovi/igraci primljeni po proceduri koju osmišljava nadležni izvršni organ klana ( u daljem tekstu «Konzilijum»)
Clan 2.
Klan formira Skupštinu klana kao najviši organ vlasti, Konzilijum kao izvršni organ klana i Skupštine, Sud klana i Banku klana.
Clan 3.
Pravila servera, onog servera na kojem je klan aktivan, su sastavni deo ovog Pravilnika.
Clan 4.
Uniforma klana je:
>4S_SQUAD<>nadimak clana<,
Avatar klana
button-dugme klana
( autor je clan klana Bobi)

II Skupština
Clan 1.
Skupštinu sacinjavaju svi clanovi klana.
Clan 2.
Skupština zaseda na forumima koje odredi Konzilijum.
Clan 3.
Skupština bira, proglašava i smenjuje/razrešava predsednika Skupštine, Konzilijum i ministre Konzilijuma. ( javnim glasanjem, kako bi se znalo da li su za izbor glasali clanovi Skupštine klana)
Clan 4.
Skupština prima ili odbija u clanstvo nove clanove, ili ih razrešava clanstva na osnovu odluka Konzilijuma po principu automatizma.
Clan 5.
Skupština može osporiti i poništiti odluke Konzilijuma ukoliko se podnese predlog za poništenje odluke od strane najmanje tri clana Skupštine u roku koji nije stariji od sedam dana od donošenja date odluke i da za objavljeni predlog glasa najmanje prosta vecina Skupštine.
Clan 6.
Glasanja se obavljaju javno na forumima koja odredi Konzilijum. Da bi neka odluka bila važeca, na glasanju mora imati najmanje prostu vecinu glasova što je 50% 1 glas od ukupnog broja clanova izašlih na glasanje.
Clan 7.
Vremenski rok glasanja je sedam dana od dana kad je glasanje postavljeno.

III Predsednik Skupštine
Clan 1.
Predsednik Skupštine se bira javnim glasanjem gde je za izbor neophodna najmanje prosta vecina glasova izašlih na izbore.
Clan 2.
Predsednik Skupštine raspisuje konkurs za izbor Konzilijuma svakih šest meseci, dve nedelje pre prestanka mandata dotadašnjeg Konzilijuma i objavljuje listu kandidata o kojima se Skupština izjašnjava javnim glasanjem gde je za izbor neophodna najmanje prosta vecina glasova. U slucaju sprecenosti date poslove može obavljati i premijer.
Clan 3.
Listu kandidata za izbor u Konzilijum sacinjavaju svi clanovi Skupštine ukoliko postoje tehnicke mogucnosti na forumima da se ista objavi. Ukoliko ne postoje mogucnosti, pravi se uži izbor na osnovu prethodnih predloga clanstva Skupštine koji mora sadržavati listu sa istim brojem predloženih ljudi koji odgovara broju mesta u institucijama klana
Clan 4.
Predsednik Skupštine, objavljuje proglas o izboru Konzilijuma, kao i proglas o njegovoj smeni ili prestanku mandata. U slucaju sprecenosti date poslove može obavljati i premijer.
Clan 5.
Predsednik skupštine preuzima izvršno rukovodenje klanom od strane Konzilijuma u slucaju da Konzilijum još nije uspostavljen, u slucaju da usled raznih okolnosti Konzilijum nije u mogucnosti da se sastaje o cemu predsednika Skupštine izveštava premijer Konzilijuma, a nakon cijeg izveštaja predsednik Skupštine zamenjuje rad Konzilijuma do uspostavljanja redovnog stanja ili izbora novog Konzilijuma.
Clan 6.
Predsednik Skupštine ne može biti i clan Konzilijuma u isto vreme.

IV Konzilijum
Clan 1.
Konzilijum cine pet ministara koji predvode sledeca ministarstva: Ministarstvo spoljnih poslova; Ministarstvo odbrane; Ministarstvo pravde; Ministarstvo finansija; Ministarstvo za dizajn, istraživanje i razvoj; Clan 2.
Ministar spoljnih poslova je ujedno i premijer Konzilijuma.
Clan 3.
Ministri mogu biti iskljucivo najaktivniji clanovi Skupštine koji su se istakli u radu za dobrobit klana. Ukoliko neaktivnost nekog ministara potraje duže od dve nedelje a da nije pravovremeno opravdao odsutnost u Skupštini, doticni ministar se razrešava dužnosti. Na njegovo mesto dolazi novi na osnovu predloga ostatka Konzilijuma i po potrebi izglasavanjem prostom vecinom glasova ministara prisutnih na datom zasedanju.
Clan 4.
Ukoliko ministar nije aktivan jedan mesec i duže u kontinuitetu, prestaje mu mandat bez obzira da li je pravovremeno ili ne najavio svoje odsustvo. Clan 5.
Predloge za smenu ministara i Konzilijuma zbog neaktivnosti ili drugih prekršaja mogu dati sami ministri u ime Konzilijuma izglasavanjem prostom vecinom od broja prisutnih na sastanku. Predlog mogu podneti i najmanje tri clana Skupštine. Predlozi moraju imati podršku od najmanje proste vecine glasova od ukupnog broja clanova izašlih na glasanje.
Clan 6.
Zadaci Konzilijuma su da usmeravaju aktivnosti u interesu jacanja i ocuvanja klana, da stvaraju i cuvaju atmosferu demokraticnosti, ravnopravnosti svih, da uspostavi klimu tolerancije i poštovanja, da nesporazume usmerava ka zdravoj borbi mišljenja, komunicira sa drugim subjektima, predstavlja klan i njegovu politiku, daje predloge pohvala, nagrada, razrešenja, da sprovodi volju vecine u Skupštini i drugo.
Clan 7.
Mandat Konzilijuma traje šest meseci.Predsednik Skupštine (ili premijer) raspisuje konkurs za izbor novog ili reizbor starog Konzilijuma, dve nedelje pre isteka šestomesecnog mandata.
Clan 8.
Moderatorska prava mogu imati samo clanovi Konzilijuma ili u izuzetnim slucajevima clanovi koji su odredeni od strane Konzilijuma.
Clan 9.
Svaki clan Konzilijuma, dakle ministar, je u obavezi da u prvom tekstualnom delu svog potpisa ispiše svoje zvanje koje ima u klanu plavom bojom.
Clan 10.
Sastanak Konzilijuma se može održati samo u slucaju da na istom postoji kvorum, tj. da na njemu budu prisutna najmanje tri ministra.

V Sud
Clan 1.
Sud ima mandat da rešava prekršaje svih clanova klana.
Clan 2.
Za prekršaje se smatraju: povreda Pravilnika i nepoštovanje istog, nesolidarnost i odbijanje pomoci drugu u nevolji, neposlušnost i odbijanje pokoravanju komandnom lancu u slucaju rata, nedolicno ponašanje koje ruši ugled klana i clanova klana.
Clan 3.
Tužbu može podneti svaki clan sa dokazima o nacinjenom prekršaju ( Screen Shots ) ili sa izjavama svedoka ( svedoci mogu biti samo naši clanovi ili clanovi drugih klanova ali iskljucivo sa dokazima Screen Shots.)
Clan 4.
Sudom predsedava ministar pravde šest meseci.
Clan 5.
Sud je nezavisna institucija klana i njegove odluke mogu biti osporene samo u Visokom Savetu, drugostepenoj sudskoj instanci koju cine cetiri ministra Konzilijuma ( ministri spoljnih poslova, odbrane, finansija i dizajna i Predsednik Skupštine ) ukoliko se na osudu podnese žalba koju podnosi osudeni, ne kasnije od sedam dana od donošenja date osude. Odluka Visokog Saveta mora biti doneta najkasnije sedam dana po prijemu žalbe i ona je konacna.
Clan 6.
U slucaju da je osudeni jedan od clanova Vrhovnog Saveta, isti se zamenjuje jednim od clanova klana koje odredi ostatak Vrhovnog saveta.

VI Banka
Clan 1.
Banku organizuje ministar finansija ili njegovi guverneri koji mogu biti svi aktivni clanovi klana. Virtuelni kapital i oprema koja je sakupljena donacijama clanstva ili na drugi nacin mora biti predocena ministru finansija.
Clan 2.
Banka služi u korist clanstvu iz koje clanstvo može pozajmljivati novac i opremu po dozvoli ministra finansija ili guvernera koji imaju pristup trade account-u.
Clan 3.
Pozajmljeni novac ili oprema se mora vratiti u roku koji odredi ministarstvo finansija u novcu ili kompenzacijom sa drugom opremom.
Clan 4.
U izuzetnim slucajevima, novac i oprema se ne moraju vratiti ( zbog ratnog stanja, izgubljene opreme u ratu, slucajnog brisanja profila, itd.) po odobrenju ministarstva finansija.
Clan 5.
Banka može izdati novcanu nagradu svim clanovima za posebne zasluge i doprinose klanu po odluci Konzilijuma.
Clan 6.
Svaki clan je obavezan da uplati na racun banke najmanje 5 miliona mesecno ili drugi iznos koji odredi Konziljum a u skladu sa eventualnim promenama koje uslede na serveru.
Clan 7.
Najznacajniji trade account za klan se formira u bezbednim zonama.

VI Clanovi
Clan 1.
Clanovi mogu biti svi oni koji vole dobru zabavu i koji se pristojno ophode a zadovoljavaju propise za prijem koje je osmišljeno od strane Konzilijuma. Veština vladanja igrom nije presudna niti bitna za prijem u clanstvo.
Clan 2.
Clanovi imaju pravo da biraju, smenjuju, pohvaljuju, tuže, kritikuju, slobodno iznose svoja mišljenja, sa dužnom pažnjom na kulturu svog govora.
Clan 3.
Clanovi mogu biti iskljuceni iz klana, prekršajno gonjeni, pohvaljivani, birani u organe klana.
Clan 4.
Clanovi su dužni i obavezni upoznati Pravilnik klana i pravila servera koji je sastavni deo Pravilnika.
Clan 5.
Clanovi su obavezni da nose uniformu klana u igri i da postave avatar klana (na forumima, ukoliko je ta opcija omogucena ). Clanovi su dužni da tekstualni deo potpisa otpocnu sa zvanjem koje u klanu imaju. Potpisi u formi grafickih rešenja su slobodni i stvar svakog clana ponaosob.
Clan 6.
Clanovima nije dozvoljeno da u isto vreme budu clanovi i nekog drugog klana. Ali imaju pravo da otvore nove profile koji ne oslikavaju neku drugu klansku pripadnost. Svaki clan je obavezan u skladu sa prethodno recenim da svaka dva meseca šalje svoj Screen Shot svoje account stranice, koja se otvara neposredno pre ulaska u igru, clanu koga odredi Konzilijum. Clan je obavezan da na zahtev ministra odbrane, ukoliko je zahtev poslat clanu u igri, pošalje doticnom ministru Screen shot svoje account stranice u roku od 10min. od slanja zahteva.
Clan 7.
Clanovi mogu izgubiti status clana ukoliko nisu aktivni dva meseca i duže ( server automatski briše profil ) ili na posebnu inicijativu Konzilijuma ukoliko im je neaktivnost i manja od dva meseca a najmanja jedan mesec ako ni na koji nacin nisu opravdali svoje odsustvo ili ako ucine teže povrede Pravilnika. ( što ce u tom slucaju sankcionisati ministarstvo pravde )
Clan 8.
Clanovi nemaju pravo da iznose zvanicne stavove klana niti da pregovaraju u ime klana sem ako nisu po zvanju u klanu ministar spoljnih poslova ( odnosno premijer) ili njegov odredeni zamenik iz sastava Konzilijuma.
Clan 9.
Clanovima je strogo zabranjeno da otkrivaju podatke klana koji se vode kao ''strogo poverljivo''. U takve podatke spadaju šifre klana, planovi ratnih operacija, trikovi i fazoni iz igre i drugo što se bude proglasilo strogo poverljivim od strane Konzilijuma.

VII Ratno stanje i komandni lanac
Clan 1.
U slucaju ratnog stanja ili ratnih operacija ( eventa ), pre pocetka akcije mora se odrediti komandni lanac ili komandanti odreda cijoj ce se naredbi morati pokoravati svi clanovi prisutni u igri po datom osnovu. Svako kršenje discipline u datim okolnostima smatrace se teškim prekršajem Pravilnika koje spada u mogucnost da se clan izvršilac prekršaja iskljuci iz klana.
Clan 2.
Komandanti odreda mogu biti svi clanovi koji dobiju to priznanje od strane prisutnih clanova.
Clan 3.
U slucaju formiranja više od jednog odreda, clanovi odreduju i glavnog komandanta koji ce tom prilikom imati titulu admirala, glavnog zapovednika svim odredima.

VIII Završne odredbe
Clan 1.
Ovaj Pravilnik je intelektualna svojina 4S_SQUAD klana i niko ga drugi nema prava koristiti bez dozvole klana koju može dati samo Skupština klana, javnim glasanjem, gde najmanje prosta vecina od ukupnog broja clanova podržava dati predlog.
Clan 2.
Pravilnik podleže proceduri prihvatanja gde Konzilijum unosi amandmane i ispravke tokom koje se dobija privremena verzija koja se pak iznosi pred sve clanove javno, koji opet daju svoje mišljenje i sugestije. Konzilijum ih može a i ne mora usvojiti. Nakon toga se objavljuje konacna verzija koja ide na glasanje. Ukoliko pravilnik dobije najmanje prostu vecinu izašlih na izbore ( 50% 1 glas), smatrace se da je Pravilnik usvojen.
Clan 3.
Podakta Pravilnika [ Propise ] odreduje Konzilijum, Banka i Sud, svako u svojoj oblasti, na nacin koji ne dovodi u protivrecnosti ustrojstvo Pravilnika.
Clan 4.
Pravilnik se može menjati ako za datu odluku glasa najmanje prosta vecina od ukupnog broja clanova Skupštine klana.
Clan 5.
Po usvajanju Pravilnika organizuju se izbori za sve institucije klana, gde se prvo u roku od nedelju dana daju predlozi za clanove i predstavnike institucija klana (Predsednika Skupštine, clanove Konzilijuma) od strane clanstva sa obrazloženjima u obliku liste sa brojem predloženih koji odgovara broju mesta za popunu institucija klana ( 1 5 ). Novoizabrani clanovi Konzilijuma medu sobom biraju predstavnike ministarstava gde novoizabrani ministar pravde upravlja Sudom klana, a ministar finansija Bankom klana.
autor Pravilnika:
PcelicaMaja - bivša ministarka pravde i bivša clanica 4S SQUAD
 
 
zmay:mislim da je juce bio najgori dan u mojoj gaming istoriji, mozda je jedino gori kad su me tukli neki chobani kad nisam hteo da se sklonim sa final fight automata u prdekani da bi oni igrali
zmay:bio sam na korak da zaplacem
zmay:od danas drugacije pricam sa ivanom, mislim da te sad razumem
Ima jedan deckic koji voli da vileni po svim poznatim i nepoznatim forumima pa mi sinoc stize sms kako je filpan pronaso svoja jaja i konacno se javio negde
──────▄ ▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
───▄▄██ █ ОВАЈ КАМИОН ИДЕ НА ДОЧЕК ВОЈВОДЕ ШЕШЕЉА!
▄▄▄▌▐██▌█ КО ХОЋЕ ДА УЂЕ - лајк!
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀(@)▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀

Offline FakeBlood

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 320
 • Karma: +10/-2
Re: Laugh'o topic
« Reply #365 on: April 15, 2014, 11:09:11 AM »
Živela SRBIJA!!!!
-What we’re dealing with here is a total lack of respect for the law-

Offline oXLR8Ro

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 476
 • Karma: +13/-1
Re: Laugh'o topic
« Reply #366 on: May 11, 2014, 02:21:52 AM »

Offline Kurajber

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • Karma: +0/-0
Re: Laugh'o topic
« Reply #367 on: May 20, 2014, 07:37:09 PM »